Acord de Consell de Ministres de 7 de setembre de 2018

MESURES ADOPTADES

Acord de Consell de Ministres de 7 de Setembre de 2018, pel qual es declaren la Comunitat Valenciana i el municipi de *Tui (Pontevedra) "zones afectades greument per una emergència de protecció civil", com a conseqüència dels incendis forestals esdevinguts en el mes d'agost de 2018 i de l'explosió de material pirotècnic el passat 23 de maig, respectivament.

A fi de pal·liar els danys personals i materials produïts, de conformitat amb el que es disposa en l'article 24 de la Llei 17/2015, de 9 de juliol, del Sistema Nacional de Protecció Civil, el citat acord determina l'adopció de diverses mesures, detallant-se les següents,  relatives a la Cooperació Econòmica Local:

"@Cuarto.Danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les diputacions provincials"

Als projectes que executin els ajuntaments, les diputacions provincials, les mancomunitats en els termes municipals i nuclis de població, relatius a les obres de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions i serveis de titularitat municipal, inclosos en l'article 25.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, i de la xarxa viària de les diputacions provincials, se'ls aplicarà la tramitació d'urgència i se'ls podrà concedir una subvenció de fins al 50% del seu cost, exclosos d'aquestes ajudes els treballs duts a terme amb mitjans propis de l'entitat local, ja siguin materials, maquinària o personal.

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

Resolució de 10 de setembre de 2019, del Secretari d'Estat de Política Territorial, per la qual s'aprova la convocatòria de les subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les Diputacions Provincials, previstes a l'apartat quart de l'acord de Consell de Ministres de 7 de setembre de 2018 pel qual es declaren la Comunitat Valenciana i el municipi de *Tui (Pontevedra) "zona greument afectada per una emergència de protecció civil". Publicada en extracte en BOE (19/09/2019).

INDICADORS
Codi Nomeni de l'indicador (unitat de mesura) Valor
P01 Projectes pels quals es va sol·licitar subvenció (nombre) 0
P02 Projectes efectivament finançats (nombre) 0
P03 Entitats locals beneficiades per les subvencions (nombre) 0
P04 Població beneficiada per les subvencions (habitants) 0
P05 Import de subvenció concedit (euros) 0 €

 

(P01)  Número de proyectos que fueron presentados al procedimiento de concesión de las subvenciones.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Población de los municipios con proyectos financiados. Datos extraídos de las cifras oficiales de población. En caso de que la Diputación Provincial o ente análogo fuera promotor de algún proyecto, se ha computado la población provincial (no incluyendo la de los municipios de esa provincia con proyectos financiados).

(P05) Importe total de las subvenciones asignadas por el Ministerio en el procedimiento.