Acordo de Consello de Ministros do 21 de setembro de 2021

MEDIDAS ADOPTADAS

Acordo polo que se declaran as Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Cantabria, Castela e León, Comunitat Valenciana, Estremadura, Illes Balears, A Rioxa, Navarra, País Vasco e Rexión de Murcia "zona afectada gravemente por unha emerxencia de protección civil", como consecuencia de inundacións, incendios e outros fenómenos de distinta natureza.

Co fin de paliar os danos persoais e materiais producidos, de conformidade co disposto no artigo 24 da Lei 17/2015, do 9 de xullo, e demais disposicións legais e regulamentarias aplicables, adoptaranse as medidas ás que se refiren os apartados seguintes:

"Cuarto. Danos en infraestruturas municipais e rede viaria provincial"

Aos proxectos directamente relacionados cos sinistros aos que se refire o apartado primeiro deste Acordo que executen os concellos, os cabidos e consellos insulares, as deputacións provinciais ou as comunidades autónomas *uniprovinciales, as comarcas e as mancomunidades nos termos municipais e núcleos de poboación, relativos ás obras de reparación ou restitución de infraestruturas, equipamentos ou instalacións e servizos de titularidade municipal incluídos no artigo 25.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril,  Reguladora das Bases do Réxime Local, e da rede viaria das  deputacións provinciais, dos cabidos e consellos insulares ou, no seu caso, das comunidades autónomas *uniprovinciales, aplicaráselles a tramitación de urxencia e poderáselles conceder unha subvención de ata o 50 por cento do seu custo, excluídos destas axudas os traballos levados a cabo con medios propios non *personificados da entidad local, xa sexan materiais, maquinaria ou persoal.

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS A ENTIDADES LOCAIS

Resolución do 11 de abril de 2022 da Secretaría de Estado de Política Territorial, pola que se aproba a convocatoria das subvencións por danos en infraestruturas municipais e rede viaria provincial e insular, previstas no Acordo do Consello de Ministros, do 17 de decembro de 2021, polo que se declara a varias comunidades autónomas "Zona afectada gravemente por unha emerxencia de Protección Civil". Publicada en extractoen BOE do día 13/04/2022.

NOTA INFORMATIVA

Nota informativa sobre o procedemento de solicitude.

IMAXE INSTITUCIONAL (MEDIDAS DE PUBLICIDADE)

Información práctica sobre imaxe institucional para a mención do financiamento das obras por parte da Administración Xeral do Estado dentro da publicidade e comunicación.