Mesurades Reial decret-llei 2/2017, de 27 de gener

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

MESURES ADOPTADES

CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

ASSIGNACIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS LOCALS

  • (BOE, 29/11/2018) Resolució de 23 de novembre de 2018 del Secretari d'Estat de Política Territorial, per la qual s'acorda l'assignació de subvencions per danys en infraestructures municipals i xarxa viària de les entitats locals previstes en l'article 6 del Reial decret-llei 2/2017, de 27 de gener, convocades per resolució de 16 de novembre de 2017, del Secretari d'Estat per a les Administracions Territorials.
INDICADORS
Codi Nomene de l'indicador (unitat de mesura) Valor
P01 Projectes per als quals es va sol·licitar subvenció (nombre) 901
P02 Projectes efectivament finançats (nombre) 768
P03 Entitats locals beneficiades per les subvencions (nombre) 242
P04 Població beneficiada per les subvencions (habitants) 6.659.889
P05 Import de subvenció concedit (euros) 26.450.080,45 €

 

(P01)  Número de proyectos que fueron presentados al procedimiento de concesión de las subvenciones.

(P02)  Número de proyectos a los que se les ha asignado financiación (total o parcialmente).

(P03)  Número de entidades locales que poseen uno o más proyectos a los que se ha asignado financiación.

(P04)  Población de los municipios con proyectos financiados. Datos extraídos de las cifras oficiales de población. En caso de que la Diputación Provincial o ente análogo fuera promotor de algún proyecto, se ha computado la población provincial (no incluyendo la de los municipios de esa provincia con proyectos financiados).

(P05) Importe total de las subvenciones asignadas por el Ministerio en el procedimiento.